การขออนุมติโครงการตู้น้ำแข็งประชารัฐ

#ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ #ประชารัฐ60 ติดตั้งที่จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอื่นๆก็ติดตั้งได้นะครับ สามารถสอบทานโครงการหรือเสนอโครงการใหม่ได้เลย ติดต่อสอบถาม 092-891-4654 คุณธนกฤต

น้ำแข็งหยอดเหรียญ

น้ำแข็งหยอดเหรียญ

ข้อมูลเพิ่มเติม…คลิ๊ก

ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ โครงการประชารัฐ สินค้าดีมีคุณภาพ ขอทำโครงการผ่านแน่นอน 100เปอร์เซ็นต์

ตู้น้ำแข็งโครงการประชารัฐ สินค้าดีมีนวัตกรรม มีรางวัลการันตี 7Inventor Awards 2014

ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ สินค้าที่ได้รับความนิยมที่กำลังมาแรง จากการที่ได้ลงติดตั้งไปก่อนนั้น ผลตอบรับจากชาวบ้านที่บริการได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

น้ำแข็งหยอดเหรียญ โครงการประชารัฐ

น้ำแข็งหยอดเหรียญ โครงการประชารัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม…คลิ๊ก

ตัวอย่างการติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญประชารัฐ60

หลังจากงบประมาณ 2 แสนแรกได้เริ่มลงพื้นที่แล้วนั้น ทางเราก็ได้เริ่มติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ โครงการประชารัฐ 60 ด้วยความเรียบร้อย การใช้งานปกติ ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพสินค้า สร้างงานสร้างรายได้คืนสู่ท้องถิ่น ตามนโยบายประชารัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม…คลิ๊ก

ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ ประชารัฐ

ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ

ติดต่อสอบถาม

092-891-4654 คุณธนกฤต

คำนวนค่าไฟตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ คำถามที่อยากตอบ

หลังจากเราได้ทำการตลาดตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญมาสักระยะหนึ่ง คำถามที่มักเจอบ่อยๆคือเรื่องค่าไฟ ค่าไฟแพงไหมจะคุ้มหรือ วันนี้มีคำตอบครับ

รายละเอียดตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ

ถ้าลองคิดจาก การใช้ไฟ ตลอด 24 ชั่วโมงไม่ปิดเครื่อง เป็นเวลา 1 เดือน จะต้องจ่ายค่าไฟดังรูป

สรุปง่ายๆก็คือ ค่าไฟไม่เกิด 3 พันบาทครับ คิดเป็นต้นทุนอยู่ที่ 1 บาทต่อกิโลกรัม

ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญผลิตและจำหน่ายสำหรับโครงการประชารัฐ2560 พร้อมส่งมีสินค้าตัวจริงไม่มั่วแน่นอน

ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญประชารัฐ มีสินค้าจริงพร้อมจำหน่าย ด้วยทีมช่างได้มาตรฐาน มีโรงงานผลิตในประเทศ มีอะไหล่ทุกชิ้น มั่นใจไม่โดนทิ้งไว้ข้างทาง

ตัวอย่างการติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ

ตัวอย่างการติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ

สอบถามเพิ่มเติม 092-891-4654 ธนกฤต

น้ำแข็งประชารัฐ

รายละเอียดโครงการน้ำแข็งประชารัฐ

 1. ชื่อโครงการ น้ำแข็งหยอดเหรียญเพื่อชุมชนประชารัฐ งบประมาณ 200,000 บาท
 2. รูปแบบ ลักษณะโครงการ เป็นโครงการสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนเดี่ยว ลักษณะของกิจกรรม/โครงการ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ เป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนของรายได้/ผลกำไร เกิดจากการหมุนเวียนของเงินทุนต่อไปในอนาคต หรือเพื่อการแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้าน/ชุมชน
 3. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ ชุมชนมีความจำเป็นต้องใช้น้ำแข็งเพื่อการบริโภค
 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้รับความสะดวก 2.เพื่อให้ชุมชนได้รับบริการน้ำแข็งที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ 3.เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
 5. แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ 1.รัฐบาลจัดสรรให้ จำนวน 200,000 บาท
 6. ขั้นตอน และวิธีการในการดูแลป้องกันความเสียหายจากการบริหารจัดการโครงการ สมาชิกกองทุน และชุมชนช่วยกันดูแล
 7. การดูแลรักษา มีสมาชิกกองทุนช่วยกันดูแลทุกคน มีการรายงานผลทุกเดือน
 8. บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ ได้แก่ สมาชิกกองทุน
 9. การครอบครอง การกำหนดผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณโครงการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านช่วยกันดูแลรักษา
 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ 1.ชุมชนได้รับบริการน้ำแข็งสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ 2.ชุมชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำแข็งไกล้บ้าน 3.กองทุนมีรายได้หมุนเวียน 4.สามารถนำรายได้กลับมาพัฒนาชุมชนได้
 11. แผนการจัดสรรกำไรของบัญชีประชารัฐ แบ่งเป็น 1.สมทบประชารัฐ 2.สาธารณะประโยชน์ 3.ตอบแทนคณะกรรมการ 4.สำรองดำเนินงาน

ตัวอย่างการนำเสนอโครงการตู้น้ำแข็งประชารัฐ

ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ

ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ

กองทุนหมู่บ้าน60

บอร์ดกองทุนหมู่บ้านอนุมัติงบปี 2560 อีก 15,000 ล้านบาท เพิ่มให้ 70,000 กว่ากองทุนทั่วประเทศ ต่อยอดปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก หลังเห็นผลโครงการเพิ่มความเข้มแ

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/982283

ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลเพิ่มเติม…คลิ๊ก

แบบสำรวจประชารัฐ2560

แบบสำรวจการนำเสนอ โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข็มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานตามแนวประชารัฐ ปี 2560

คำชี้แจง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ขอความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศได้ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาความเข็มแข็งและศักยภาพทางเศรษฐกิจของหมู่บ้านและชุมชนในรูปแบบโครงการภายใต้กรอบงบประมาณโดยเฉลี่ย 200,000 (สองแสนบาท) ต่อโครงการ โดยอาจบูรณาการโครงการร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และควรเป็นโครงการที่จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน หรือการแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน หรือการจ้างงานของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน หรือการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้และความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชน หรือต่อยอดโครงการเพิ่มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อรวบรวมความต้องการการดำเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาประมวลนำเสนอฝ่ายเศรษกิจของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่อไป

สามารถโหลดเอกสารได้ คลิก