น้ำแข็งประชารัฐ

รายละเอียดโครงการน้ำแข็งประชารัฐ

 1. ชื่อโครงการ น้ำแข็งหยอดเหรียญเพื่อชุมชนประชารัฐ งบประมาณ 200,000 บาท
 2. รูปแบบ ลักษณะโครงการ เป็นโครงการสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนเดี่ยว ลักษณะของกิจกรรม/โครงการ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ เป็นโครงการที่มีลักษณะกิจกรรมต่อเนื่อง มีการหมุนเวียนของรายได้/ผลกำไร เกิดจากการหมุนเวียนของเงินทุนต่อไปในอนาคต หรือเพื่อการแก้ไขปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของหมู่บ้าน/ชุมชน
 3. เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ ชุมชนมีความจำเป็นต้องใช้น้ำแข็งเพื่อการบริโภค
 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้รับความสะดวก 2.เพื่อให้ชุมชนได้รับบริการน้ำแข็งที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ 3.เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
 5. แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ 1.รัฐบาลจัดสรรให้ จำนวน 200,000 บาท
 6. ขั้นตอน และวิธีการในการดูแลป้องกันความเสียหายจากการบริหารจัดการโครงการ สมาชิกกองทุน และชุมชนช่วยกันดูแล
 7. การดูแลรักษา มีสมาชิกกองทุนช่วยกันดูแลทุกคน มีการรายงานผลทุกเดือน
 8. บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ ได้แก่ สมาชิกกองทุน
 9. การครอบครอง การกำหนดผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณโครงการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านช่วยกันดูแลรักษา
 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ และความยั่งยืนของโครงการ 1.ชุมชนได้รับบริการน้ำแข็งสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ 2.ชุมชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ำแข็งไกล้บ้าน 3.กองทุนมีรายได้หมุนเวียน 4.สามารถนำรายได้กลับมาพัฒนาชุมชนได้
 11. แผนการจัดสรรกำไรของบัญชีประชารัฐ แบ่งเป็น 1.สมทบประชารัฐ 2.สาธารณะประโยชน์ 3.ตอบแทนคณะกรรมการ 4.สำรองดำเนินงาน

ตัวอย่างการนำเสนอโครงการตู้น้ำแข็งประชารัฐ

ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ

ตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *